Политика приватности

Сходно Закону о заштити података о личности („СЛ.гласник РС“ , бр.87/2018) (у даљем тексту „Закон“), Основна школа ОШ „Др Арчиалд Рајс“, Патриса ЛУмумбе бр.5, 11060 Београд, основана Решењем Народног одбора општине Палилула  број 068730/1 од 24.09.1962. године и уписана у судски регистар Привредног суда у Београду, решењем број IX fi 10670/03 од 05.11.2003. године, регистрациони лист  број 5-326-00 (у даљем тексту: „Школа“), као руковалац података о личности, донела је  Правилник о заштити података о личности број 01-15/1 од 08.01.2020. године као обавезујући акт заснован на начелима обраде, а којима се регулише који се подаци о личности обрађују, на који начин, у копје сврхе и по ком правном основу,као и која су права лица чији се подаци обрађују.

Ова Политика приватности односи се само на мрежне активности Школе и важи искључиво за посетиоце интернет странице Школе https://osdrarajs.edu.rs/, односно за податке који су прикупљени коришћењем наведене интернет странице.
Молимо посетиоце интернет странице Школе да пажљиво прочитате Политику приватности пре него што наставите да користите наведену страницу. Коришћењем интернет странице саглашавате се са Политиком приватности и потврђујете да сте прочитали, разумели услове под којима Школа обрађује Ваше податке о личности и прихватили Политику приватности. Сходно томе, уколико нисте сагласни са овом Политиком приватности, молимо Вас да одмах престанете да користите ову интернет страницу.

Основни појмови

„Податак о личности“ је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета;

„Лице на које се подаци односе“/ „Лице“ је физичко лице чији се подаци о личности обрађују;

„Обрада података о личности“ је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање (у даљем тексту: „обрада“)

„Руковалац“ је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или заједно са другима одређује сврху и начин обраде. Законом којим се одређује сврха и начин обраде, може се одредити и руковалац или прописати услови за његово одређивање;

„Обрађивач“ је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име руковаоца;

„Прималац“ је физичко или правно лице, односно орган власти коме су подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не, осим ако се ради о органима власти који у складу са законом примају податке о личности у оквиру истраживања одређеног случаја и обрађују ове податке у складу са правилима о заштити података о личности која се односе на сврху обраде;

„Трећа страна“ је физичко или правно лице, односно орган власти, који није лице на које се подаци односе, руковалац или обрађивач, као ни лице које је овлашћено да обрађује податке о личности под непосредним надзором руковаоца или обрађивача;

„Пристанак“ лица на које се подаци односе је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице, изјавом или јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на њега односе;

„Повреда података о личности“ је повреда безбедности података о личности која доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа подацима о личности који су пренесени, похрањени или на други начин обрађивани.

Начела

Приликом прикупљања, обраде и чувања података о личности Школа поступа у складу са следећим начелима:

1. Законитост, поштење и транспарентност – Обрада се спроводи законито, поштено и транспарентно у односу на Лице на које се подаци односе;

2. Ограничење у односу на сврху обраде – Подаци се прикупљају у сврхе које су конкретно одређене Законом и овом Политиком приватности, које су изричите, оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на начин који није у складу са тим сврхама. Изузетно, ако се даља обрада врши у сврхе архивирања у јавном интересу, у сврхе научног или историјског истраживања, као и у статистичке сврхе, у складу са Законом, сматра се да се подаци о личности не обрађују на начин који није у складу са првобитном сврхом;

3. Минимизација података – Подаци су примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде;

4. Тачност- Подаци ће бити тачни и, ако је то неопходно, ажурирани. С тим у вези, Школа ће предузети све разумне мере којима се обезбеђује да се нетачни подаци без одлагања избришу или исправе, а Лица се моле да Школу увек благовремено обавесте о промени података;

5. Ограничење чувања- Подаци се чувају у облику који омогућава идентификацију Лица само у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде;

6. Интегритет и поверљивост-Подаци се обрађују на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Подаци о личности који се прикупљају и обрађују и начин прикупљања тих података

– Подаци које Лица одлуче да поделе са Школом, у упиту на контакт формулару или другим путем.

Контактирањем Школе путем контакт формулара, Школа може добти податке о Лицу, као што су име, адреса е-поште (емаил), телефонски број, информације које се налазе у самом садржају поруке и/или прилоге које Лице може послати уз садржај поруке, као и све друге информације које Лице одлучи да подели са Школом. Контакт формулар има јасно представљену сврху, са циљем да одговорна особа Школе ступи у контакт са Лицем које је упит послало и пружи тражене информације.

– Подаци које Школа може аутоматски прикупути приликом посете Лица интернет страници, а са уређаја са којег Лице приступа интернет страници.

Подаци које Школа прикупља аутоматски могу укључивати информације као што су ИП адреса, врста уређаја, јединствени идентификацијски број уређаја, врста претраживача и шира географска локација (нпр. локација на нивоу државе или града). Такође, Школа може прикупити информације о томе како се уређај Лица понаша на интернет страници Школе, укључујући и странице којима је Лице приступило, односно линкове на које је кликнуло.
Ови подаци се првенствено прикупљају помоћу колачића и сличних технологија праћења. „Колачићи“ (енгл.cookies) су текстуалне датотеке које садрже мале количине информација које се преузимају на рачунар или мобилни уређај приликом посете интернет странице. Оне се чувају локално у претраживачу посетилаца и њих интернет странице размењују са корисничким уређајем за краткорочно памћење активности посетилаца на страници. Колачићи се користе за прикупљање података о коришћењу интернет странице. Сврха прикупљања података путем колачића нема за циљ да идентификује посетиоце интернет странице, већ да омогући интернет страници да препозна уређај посетиоца и да на тај начин побољша садржај интернет странице и унапреди искуство посетилаца.

Интернет страница Школе користи неколико врста колачића, који се користе у различите сврхе:
• Неопходни колачићи – помажу посетиоцима да користе интернет страницу, омогућавајући основне функције попут навигације кроз страницу и приступ њеним заштићеним деловима. Интернет страница не може исправно функционисати без ових колачића;
• Функционални колачићи – омогућавају побољшану функционалност и персонализацију интернет странице. Уколико Лица не дозволе ове колачиће, онемогућиће одређене функционалности странице које помажу у ефикасном коришћењу странице, тако што памте информације на основу којих се мењају одређене функције или изглед странице;
• Статистички колачићи – помажу Школи да разуме начин на који посетиоци користе страницу тако што анонимно прикупљају и пријављују податке;
• Маркетиншки колачићи – помажу Школи да посетиоцима омогући добро корисничко искуство, прилагоди садржај странице и непрестано унапређује страницу.

– Подаци које Школа прикупља од трећих лица
Понекад, може се десити да Школа не добије податке о личности од самих Лица на које се исти односе, већ од трећих лица. Примера ради, то је могуће да се деси кроз јавно доступне онлајн изворе, нпр. професионалних друштвених мрежа као што је то ЛинкедИн. Такође, може се десити да Лица своје податке о личности открију Фацебоок-у или Гоогле-у, сходно политикама приватности и условима коришћења тих трећих лица, те да онда они као трећа лица у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику пренесу те податке Школи. Како је до тог преноса дошло од стране трећих лица, сходно њиховим политикама приватности и условима коришћења, Школа ће сматрати да су Лица дала пристанак тим трећим лицима да пренесу податке.

Сврха прикупљања и обраде података о личности

Подаци о личности прикупљају се за потребе несметаног вршења делатности Школе у складу са одговарајућим законима и подзаконским актима. На интернет страници Школе, објављују се акта Школе, али и друге информације везане за рад Школе.
Сходно томе, Школа прикупља податке о личности ради комуницирања са посетиоцима интернет странице, а како би одговорила на упите или коментаре постављене путем наведене контакт форме. Такође, Школа прикупља податке о личности ради пружања адекватног фукнционисања странице, разумевања и анализирања коришћења странице од стране посетилаца, побољшања и унапређења странице, анализе посећености странице и информисање посетилаца странице, слања е-поште, као и ради проналажења и спречавања преваре.
Школа прикупља податке о личности у посебне, изричите и законите сврхе и исте не обрађује на начин који није у складу са сврхом због које су прикупљени. Подаци који су прикупљени за једну, унапред прописану сврху, неће се користити ни за једну другу сврху или начин који није у складу са одобреном сврхом.

Правни основ обраде података о личности

Сходно начелу законитости, подаци о личности прикупљају се и обрађују на основу различитих Законом прописаних основа, као што су:
• пристанак – Лице на које се односе подаци који се обрађују дало је пристанак за једну или више посебно одређених сврха обраде;
• уговор – обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са Лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев Лица на које се подаци односе, пре закључења уговора;
• правна обавеза Школе – обрада је неопходна у циљу поштовања прописаних обавеза Школе;
• јавни интерес – обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења Школе;
• легитимни интерес Школе или треће стране – обрада је неопходна у циљу стварне, конкретне и правно допуштене користи Школе или треће стране, за чије остваривање је неопходна обрада одређених података о личности и над којом не претежу интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе.

Период чувања података о личности

Период чувања података о личности зависи од сврхе и правног основа обраде података личности.
Школа ће чувати податке о личности у временском периоду које за поједине сврхе прописују меродавни прописи или до реализације сврхе за коју су прикупљени, након чега ће исти бити избрисани.
Подаци о личности који се обрађују искључиво на основу пристанка чувају се до опозива пристанка. Опозив пристанка је могуће дати у било ком моменту, али он не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.

Прималац и Трећа страна

Податке о личности Школа открива и одређеним примаоцима, односно трећим странама: повезаним лицима Школе на територији Републике Србије, запосленима у Школи, сервисима за комуникацију, ИТ сервисерима, државним органима. Наведена трећа лица имају приступ подацима о личности потребним за обављање послова за које су ангажовани, али их даље не смеју користити у друге сврхе (уколико их користе за друге сврхе, сматраће се независним руковаоцима). Школа третира податке о личности као поверљиве информације и предузима све одговарајуће потребне мере како би исте заштитила у складу са Законом. Приступ подацима о личности могу имати само лица за која је потребно да, с обзиром на опис посла који обављају, буду упозната са подацима о личности и то само у обиму који је неопходан за обављање њихових послова.

Права Лица на које се подаци односе

Поред већ наведених права у овој Политици приватности, као и осталих права предвиђених Законом и другим прописима у складу са Законом, Лице на које се подаци о личности односе има следећа права:

1. Право на информисање и право на приступ
Лице има право да захтева информацију о томе да ли Школа обрађује његове/њене податке о личности, те да уколико је одговор потврдан, захтева и приступ тим подацима, као и следеће информације: о сврси обраде; о врстама података о личности који се обрађују; о примаоцу или врстама прималаца којима су подаци о личности откривени или ће им бити откривени, а посебно примаоцима у другим државама или међународним организацијама; о предвиђеном року чувања података о личности, или ако то није могуће, о критеријумима за одређивање тог рока; о постојању права да се од Школе захтева исправка или брисање његових података о личности, права на ограничење обраде и права на приговор на обраду; о праву да се поднесе притужба Поверенику; о доступним информацијама о извору података о личности, ако подаци о личности нису прикупљени од лица на које се односе; о постојању поступка аутоматизованог доношења одлуке и најмање у тим случајевима, сврсисходне информације о логици која се при томе користи, као и о значају и очекиваним последицама те обраде по лице на које се подаци односе. Ако се подаци о личности преносе у другу државу или међународну организацију, Лице на које се односе има право да буде информисано о одговарајућим мерама заштите које се односе на пренос.
Школа је дужна да Лицу на које се подаци односе на његов захтев достави копију података које обрађује. Школа може да захтева накнаду нужних трошкова за израду додатних копија које захтева лице на које се подаци односе. Ако се захтев за копију доставља електронским путем, информације се достављају у уобичајено коришћеном електронском облику, осим ако је Лице на које се подаци односе захтевало другачије достављање.
2. Право на исправку и допуну
Лице на које се подаци односе има право да се његови/њени нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе. У зависности од сврхе обраде, Лице на које се подаци односе има право да своје непотпуне податке о личности допуни, што укључује и давање додатне изјаве.
3. Право на брисање података о личности
Лице на које се подаци односе има право да се његови/њени подаци о личности избришу од стране Школе и за то може поднети посебан захтев Школи.

Школа је дужна да без непотребног одлагања избрише податке о личности у следећим случајевима:
• Подаци више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени или на други начин обрађивани;
• Лице је опозвало пристанак на основу којег се обрада вршила, а нема другог правног основа за обраду;
• Лице је поднело приговор на обраду;
• Подаци су незаконито обрађивани;
• Подаци морају бити избрисани у циљу извршења законских обавеза;
• Подаци су прикупљени у вези са коришћењем услуга информационог друштва у смислу Закона.

4. Право на ограничење обраде
Лице на које се подаци односе има право да се обрада његових/њених података о личности ограничи од стране Школе ако је испуњен један од следећих случајева:
1) Лице на које се подаци односе оспорава тачност података о личности, у року који омогућава Школи проверу тачности података о личности;
2) Обрада је незаконита, а Лице на које се подаци односе противи се брисању података о личности и уместо брисања захтева ограничење употребе података;
3) Школи више нису потребни подаци о личности за остваривање сврхе обраде, али их је Лице на које се подаци односе затражило у циљу подношења, остваривања или одбране правног захтева;
4) Лице на које се подаци односе је поднело приговор на обраду, а у току је процењивање да ли правни основ за обраду од стране Школе претеже над интересима тог лица.

5. Право на преносивост

Лице на које се подаци односе има право да оне податке које је претходно доставило прими од Школе у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику и има право да те податке пренесе другом руковаоцу без ометања са стране Школе, ако је обрада заснована на пристанку или на основу уговора и ако се обрада врши аутоматизовано.

6. Право на приговор
Ако сматра да је то оправдано у односу на посебну ситуацију у којој се налази, Лице на које се подаци односе има право да у сваком тренутку поднесе Школи приговор на обраду његових/њених података о личности, у складу са Законом.

Поступак Школе у случају повреде података о личности

Ако повреда података о личности може да произведе висок ризик по права и слободе Лица, Школа је дужна да, без непотребног одлагања, обавести Лице на које се подаци односе о повреди која је наступила, а све у складу са Законом, као и да о томе обавести Повереника за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности без непотребног одлагања, или ако је то могуће, у року од 72 часа од сазнања за повреду.

Право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и зашититу података о личности и право на судску заштиту против одлуке Повереника

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику ако сматра да је обрада података о његовој/њеној личности извршена супротно одредбама Закона, а подношење притужбе Поверенику не утиче на право овог Лица да покрене друге поступке управне или судске заштите. У циљу поједностављивања подношења притужбе, Повереник је прописао образац притужбе који се може пронаћи на интернет страници Повереника office@poverenik.rs, у одељку заштита података/формулари. Притужба се може поднети електронским путем на маил адресу office@poverenik.rs или путем поште на адресу Булевар краља Александра бр. 15, Београд 11120.
Повереник је дужан да подносиоца притужбе обавести о току поступка који води, резултатима поступка, као и о праву лица да покрене судски поступак. Ако Повереник не поступи тако или ако у року од 60 дана од дана подношења притужбе уопште не поступи по притужби, Лице на које се подаци односе има право да покрене управни спор.
Против донете одлуке Повереника о притужби, Лице на које се подаци односе има право да покрене управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке, при чему подношење тужбе у управном спору не утиче на његово/њено право да се покрену други поступци управне или судске заштите.

Пренос података о личности изван територије Републике Србије

Пренос података о личности у другу државу или међународну организацију, без претходног одобрења, може се извршити ако је утврђено да та друга држава/међународна организација обезбеђује примерени ниво заштите података о личности. С тим у вези, Одлуком о листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 55/2019)утврђено је где се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности.
Школа прикупља и обрађује податке о личности на територији Републике Србије. Подаци о личности могу бити пренети ван територије Републике Србије искључиво у државе које су обезбедиле одговарајући степен заштите података о личности у складу са Законом, те наведеном Одлуком.

Линкови ка интернет страницама трећих страна

Интернет страница Школе може да садржи линкове ка интернет страницама трећих страна, али Школа није одговорна за прикупљање, употребу, одржавање, дељење или откривање података од стране трећих страна. Ако Лица пружају податке о личности на интернет страницама трећих страна и користите те интернет странице, политике приватности и услови коришћења тих трећих страна ће бити за њих меродавни, односно применљиви. Сходно наведеном, Школа препоручује Лицима да се пре откривања података о личности упознају са садржајем политика приватности и условима коришћења тих интернет страница.

Лице за заштиту података о личности

За сва питања и захтеве у вези са обрадом података о личности, могуће је обраћање лицу за заштиту података о личности Зорани Бојичић  на е-маил адресу: os.drarajs@gmail.com, број телефона 011/2772-563 или адресу седишта Школе : Патриса Лумумбе бр.5