Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи који има девет чланова , од којих су три представници локалне самоуправе, три представници родитеља и три представници запослених. Именован је на период од четири године Решењем Скупштине града Београда 2018. Године. У раду школског одбора, односно проширеном сазиву школског одбора  учествују два представника Ученичког парламентa. Надлежност органа управљана прописана је Законом о основама систама образовања и васпитања, и Статутом школе. Председник школског одбора је Душица Лукић, а заменик Весна Станојевић.

ШКОЛСКИ ОДБОР
ЧЛАНОВИ
1. Душица Лукић Представници  колектива
2. Виолета Трајковић
3. Ивана Ђурковић Ђорђевић
4. Мирјана Чанић Представници Савета родитеља
5. Ратибор Штрбановић
6. Ненад Шћеловић
7. Милица Братић Представници локалне заједнице
8. Ранко Вајукић
9. Владан Гајић