Школски тимови

Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Тим за инклузивно образовање

Тим за самовредновање

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за професионални развој и праћење стручног усавршавања наставника и сарадника

Тим за обележавање значајних датума

Тим за интерни и екстерни маркетинг и сајт

Тим за спровођење безбедности у школи

Тим за финансијску писменост

Вршњачки тим

Вршњачки тим чине по два ученика сваког одељења од шестог до осмог разреда. Чланови вршњачког тима су ученици које су изабрали другови из њихових одељења, Вршњачки тим помаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају разлоге који доводе до конфликта; схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација; расту и развијају се учећи на непосредном искуству; живе заједно уважавајући међусобне разлике. Све активности тима су усмерене на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације.
Радом вршњачког тима руководи наставница Слађана Боричић